Téma odpady zrovna nepatří mezi lákavou četbu, ale čekají nás změny. Je dobré vědět jaké a proč.

Téma odpady zrovna nepatří mezi lákavou četbu, ale čekají nás změny. Je dobré vědět jaké a proč.

březen 2024

Proč řešit a měnit náš současný systém
Příčinou jsou legislativní požadavky na obce včetně zákazu skládkování využitelných složek odpadu po roce 2029. Cílem požadavku je, aby obce navýšily třídění a tím zároveň snížily množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu.  

K jakým změnám dochází?   

Nárůst skládkovacího poplatku
Obec může ukládat odpad na skládku za sní-ženou cenu 500 Kč za tunu, pokud se množství vyprodukovaného odpadu na obyvatele vejde do požadované výše. Ta s každým následujícím rokem klesá.

Při překročení hmotnosti odpadu obec platí poplatek za skládkování. Tento poplatek se postupně pro každý následující rok zvyšuje, až na částku 1850 Kč za tunu v roce 2029. Od roku 2030 bude skládkování využitelných složek odpadu již zcela zakázáno.

Motivační snížení sazby     
Aby se snížilo množství odpadu končícího na skládkách, existují i motivační sazby při jeho třídění.
 

Konkrétně v naší obci

V souvislosti s uvedenou tabulkou poplatků je třeba vědět, že snížený poplatek za skládkování byl obcí Provodín v roce 2023 překročen již v průběhu srpna (!), pak musela obec platit na místo 500,- Kč/t částku ve výši 1000,- Kč/t.  
Pokud se někomu částka 700,- Kč za rok a osobu jeví nepřiměřená je třeba si uvědomit, že jen poplatek za svoz směsného komu-nálního odpadu na osobu a rok činí v případě občana Provodína 1.287 Kč.  K tomu poplatek za objemný odpad, poplatek za nebezpečný odpad atd. Rázem se nacházíme na sku-tečných nákladech za likvidaci odpadu, která činila v r. 2023 cca 1.800 Kč na osobu. Ke skutečným nákladům můžeme ještě připočíst likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, jako je tráva, listí a větve, které lze zcela zdarma odkládat na sběrném místě. Tím se dostáváme na částku kolem 2.000 Kč na osobu.      
„Je samozřejmě velmi složité predikovat, zda nový systém přinese snížení směsného odpadu a finanční úsporu nebo jen pořádek u sběrných stanovišť. Určitě však každého z nás minimálně přiměje k zamyšlení. A také budeme muset přijmout vlastní odpovědnost za nakládání s odpady, které sami v domácnostech produkujeme“, uvádí k chystaným změnám starosta Jan Piškula. „Systém bude potřebovat nějaký ten čas na zavedení do praxe, a tedy i naši trpělivost s možnými počátečními problémy, které se mohou objevit.
 

Nádoby na odpad

V součinnosti se svozovou firmou Compag CZ byla řešena technická specifikace nádob a cenová nabídka poptaných firem. Obec dostala velmi výhodnou cenovou nabídku firmy MEVA-TEC s.r.o. Roudnice nad Labem, která je nejen dovozcem, ale také přímý výrobce sběrných nádob. Sběrné nádoby budou již při výrobě opatřeny čipem. Bude tak možné v budoucnu podrobně sledovat svoz odpadu (výklop nádob), čipy umožní i přesnou evidenci jednot-livých nádob v domácnostech (pasportizace).

V první fázi změny odpadového hospodářství budou pořízeny nádoby v počtu cca 145 ks s objemem 120 l, 20 ks s objemem 240 l a 4 ks s objemem 1100 l, kterými bude pokryt svoz směsného komunálního odpadu v obci. Dojde také k zařazení stávajících kontejnerů s objemem 1100 l, které již obec používá. V druhé fázi budou zakoupeny nádoby na tříděný komunální odpad a BIO odpad. Bude se jednat o nákup nádob cca 170 ks o objemu 240 l na papír, 170 ks o objemu 240 l na plast, 40 ks o objemu 240 l na BIO, dále 35 ks o objemu 1100 l na sklo, papír a plast. 

Pro rodinný dům se čtyřmi obyvateli v jedné domácnosti se počítá:         
- 1 nádoba o objemu 120 l na směsný komu-
   nální odpad    
- 1 nádoba o objemu 240 l na plast      
- 1 nádoba o objemu 240 l na papír      
V případě zájmu může být poskytnuta nádoba na BIO odpad.     
Nádoby na komunální odpad budou pořízeny z rozpočtu obce a budou převedeny na obyvatele darovací smlouvou nebo smlouvou o zápůjčce.    

Tříděný odpad sklo bude řešen na stávajících sběrných místech, kde budou umístěny kontejnery o objemu 1100 l.
Sídliště. V zimním období budou pro potřeby sídliště přistaveny kovové nádoby na popel. Do budoucna se zvažuje odstranění beto-nových kójí a jejich nahrazení novým stáním pro nové nádoby.
Kraví Hora. V této části obce bude svoz z důvodu nesjízdného terénu pro velký popelářský vůz, řešen pracovníky obce. 

 

O systému door to door (vybráno porůznu z internetu)

Žijeme v době chytrých řešení a ta se nevyhýbají ani takovému oboru, jako je odpadové hospodářství. Využívá jich také systém svozu odpadu door to door.

Jedním z důvodů, proč se k systému svozu odpadků door to d   oor (od dveří ke dveřím) začíná uchylovat stále větší množství obcí u nás i ve světě, jsou nové legislativy v oblasti životního prostředí a s nimi spojená avizovaná omezení skládkování komunálních odpadů, zvýšení cen svozu a likvidace komunálních odpadů. 
Princip systému svozu odpadů door to door spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svého domu, což zvyšuje komfort při třídění. Zavádí se zejména u rodinných domů a menších bytových domů. Ideálně zahrnuje kromě nádoby na směsný odpad ještě nádoby na plasty, papír a bioodpad (u rod. domů je bioodpad často řešen spíš kompostem).       
Obyvatelé obcí a měst, které systém door to door využívají, se shodují, že od doby, kdy mají popelnice na recyklovaný odpad přímo u domu, zvýšila se jejich motivace k separaci odpadu, kvalita třídění je mnohem vyšší a mají zkušenost i s tím, že správnou recyklací se mohou navíc prodlužovat jednotlivé ro-zestupy svozů. Množství směsného odpadu díky tomuto systému kleslo a ukazuje se také,že systém funguje i v lokalitách, kde se předtím netřídilo.

Jak bude systém fungovat? Jak budu vědět, kterou barevnou nádobu mám připravit před dům?    
Občané obdrží kalendář svozu, kde budou ba-revně vyznačené konkrétní dny svozů papíru (modrá barva), plastů (žlutá), směsného odpadu (černá), někde bio (hnědá).      
Jednou za měsíc směsný komunální odpad? Vždyť to bude smrdět! To nemůže stačit!
Pokud se dobře třídí bioodpad, tak by v nádo-bách se směsným odpadem nic páchnout nemělo. V případě dětských plínek nebo inkontinenčních pomůcek či zbytků masa je potřeba tyto věci dát do igelitového sáčku a zavázat. (No, nevím, nevím, zda pytlík pomůže. Otázka padla v obci, kde se vývoz plánoval 1x za měsíc; našla jsem i interval 5 týdnů; u nás je úvaha 1x za 14 dnů)       
Proč bych měl víc třídit?  
Jednak pro životní prostředí, a také kvůli svým peněženkám.

 

Jak uvádím v nadpisu, informace o systému jsou převzaty z internetu, tj. zkušeností z jiných obcí. Každá obec (resp. svozová firma) to může mít nepatrně jinak. Konkrétní postup zavedení v naší obci (nákup a předání kontejnerů, svozový plán apod.) je v přípravě. Zatím si můžete rozmyslet (připravit), kam zvýšený počet nádob umístit.