Sanace staré ekologické zátěže,

Sanace staré ekologické zátěže,

srpen 2023

způsobené  historickým provozem – impregnací dřeva v Srní

Podle výsledků AAR (aktualizace analýz rizik) již není nutný další aktivní sanační zásah. Závěrečná zpráva uvádí, že končenými sanačními pracemi byly s bezpečnou rezervou dosaženy stanovené sanační limity a potenciální rizíka vyplývající ze zbytkové kontaminace jsou na přijatelné úrovni (s rezervou až dvou řádů). Po ukončení sanace je doporučeno po dobu dvou let sledovat v šestiměsíčním intervalu koncentrace PAU – množství polyaromatických uhlovodíků (12 vybraných kongenerů) v podzemních vodách ve 3 vrtech v užším ohnisku původní kontaminace a 5 vrtů + 2 studny ve směru generálního odtoku podzemních vod z vysanované oblasti. V případě klesajícího nebo stagnujícího trendu koncentrací bude po dvou letech možné postsanační monitoring ukončit. Analýza navrhuje vyřadit z monitoringu vrt HV7, jelikož dlouhodobé výsledky sanačního monitoringu prokazují, že je umístěný mimo dosah možného šíření zbytkové konta-minace. Posledního kontrolního dne se zúčastnil kromě jiných též starosta obce Mgr. Piškula. Závěrečnou zprávu připomínkoval s žádostí o doplnění přesnější specifikace (ne)dopadu na zdroj vody v oblasti Kraví hory.

(Pozn.: polyaromatické uhlovodíky vznikají převážně během nedokonalého spalování; některé z nich jsou karcinogenní a mohou ohrožovat lidské zdraví i životní prostředí).

(Pozn.: polyaromatické uhlovodíky vznikají převážně během nedokonalého spalování; některé z nich jsou karcinogenní a mohou ohrožovat lidské zdraví i životní prostředí).