Příroda Jestřebska a Provodínska

Příroda Jestřebska a Provodínska

červen 2021

Příroda katastrů obcí Jestřebí a Provodín má nejen v rámci severních Čech zcela mimořádné postavení a rozhodně si zaslouží naše důvěrné poznání spojené s péčí i legislativní a praktickou ochranou. Jde o součást severního úseku chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, která se nachází přibližně mezi městy a obcemi Doksy, Ralsko, Mimoň, Zákupy, Zahrádky a Jestřebí. Díky jedinečnému bohatství vzácných druhů rostlin a živočichů tu byla již dříve vyhlášena ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a také evropsky významná lokalita Jestřebsko-Dokesko, což jsou stavební kameny evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Pro návštěvníka i stálého občana jsou ale viditelnější jednotlivá maloplošná chráněná území, v nichž jsou klenoty přírody koncentrovány a jimž dnes věnujeme více pozornosti.
 
Na prvním místě je to národní přírodní rezervace Novozámecký rybník, největší a nejstarší chráněné území regionu s mnoha prvenstvími v rámci Čech. Byl vystavěn již za doby panování Karla IV. a od roku 1933 se svým okolím požívá nejpřísnější stupeň ochrany na výměře celých 368 hektarů. Nalezneme zde pestrou mozaiku vodních ploch, rákosin, rašelinných a slatinných luk, která je od roku 1990 zapsána na seznamu mezinárodně významných mokřadů chráně-ných podle Ramsarské úmluvy. Pro tuto jedinečnou rozmanitost a velikost je bohatým a perspektivním stanovištěm nebo hnízdištěm mnoha chráněných druhů živočichů v čele s orlem mořským, jeřábem popelavým, bukačem velkým, moudivláčkem lužním a sýkořicí vousatou, kteří jsou ale jen malým zlomkem celkového počtu zaznamenaných 220 druhů ptáků. K dalším vzácným druhům obratlovců lze na Novozámeckém rybníku přičíst vydru říční, blatnici skvrnitou, ropuchu krátkonohou a několik druhů skokanů. Také květena této lokality vyniká mnoha perlami, například si připomeňme stulík žlutý, leknín bělostný a prstnatec pleťový, který patří k našim zástupcům orchidejí.
 
Druhou největší přírodní památkou naší oblasti jsou Jestřebské slatiny, nově vyhlášené v roce 2012 jako národní přírodní památka s výměrou 144 hektarů zahrnující někdejší chráněná území Sluneční dvůr a Konvalinkový vršek. Jde především o botanický ráj s množstvím druhů orchidejí včetně mimořádně vzácného druhu prstnatec český, který jako pravý endemit nikde jinde na světě neroste. Bohaté jsou tu porosty prstnatců plamatých, májových, pleťových a jejich kříženců. Dále je tu k nalezení nenápadná orchidej hlízovec Loeselův, pětiprstky, vemeníky a také další endemit tučnice česká, vzácná popelivka sibiřská, kosatec sibiřský a dlouhá řada druhů ostřic. Rovněž tu hnízdí jeřábi popelaví, opět tu můžeme spatřit zmije, užovku obojkovou i skokany.
 
Úchvatnou mozaiku pískovcových skal, borových lesů a rozsáhlých mokřadů doplňují izolované vrchy vulkanického původu – Provodínské kameny, což je soustava sedmi čedičových kuželů a hřbetů. Jen jeden z nich je vyhlášen od roku 1956 za plošně málo rozsáhlou přírodní památku – Lysá skála neboli Spící panna. V rámci krátké a pohodové vycházky obohacené nádhernými dálkovými výhledy do kraje se lze přesvědčit, že tyto kopce představují v poměrně chladném regionu plném severských druhů rostlin a živočichů něco zcela odlišného. Jde o teplomilné skály a stráně s takovými druhy rostlin jako jsou jeřáb dunajský, kavyl Ivanův, sesel sivý a lilie zlatohlávek. Také například společenstva hmyzu tu mají mnohé zástupce osídlující výslunná stanoviště – spatříme tu krásné otakárky, batolce, lišaje pryšcového a z našich druhů plazů například ještěrku obecnou a užovku hladkou.
 
Je to zcela jiný svět, dokládající, jak velké bohatství zdejší příroda obsahuje. A to jistě nejednoho pečlivého a vnímavého pozorovatele přivede k myšlence, že oblast Jestřebska a Provodínska je skutečně mimořádně bohatá a zasluhuje si s úctou chránit.
 
 
Pro Můj Provodín napsal RNDr. Vlastislav Vlačiha, autor řady botanických publikací, člen České botanické společnosti, cestovatel a znalec přírody .
Za všechny čtenáře panu doktorovi děkuji.
 
Foto: Robert Kopecký
vážka jasnoskvrnná - vzácná vážka, vyskytuje se také v Provodíně