Malé ohlédnutí za rokem 2023

Malé ohlédnutí za rokem 2023

únor 2024

Tipněte si, kolik různých akcí se v Provodíně (některé v Srní) v minulém roce konalo?        Podívejte se se mnou: 

Akce pořádané a financované obcí     
Masopust
Čarodějnice
Dětský den + diskotéka pro dospělé
Hraníčko
MDŽ
Loučení s létem   
Vítání občánků    
Mikuláš
Seniorské odpoledne    
2x divadlo  
Na tyto společenské akce vynaložila obec celkem 131.212 Kč. Další finance byly získány díky sponzorům (děkujeme!) – např. Řeznictví Kuchynka, Zmrzlina Provodín, penzion Blackhole (bezplatný nájem, ceny, spolufinancování ob-čerstvení), další prostředky se ušetřily i díky bezplatné angažovanosti místních.  

Akce pro veřejnost, pořádané MŠ, ZŠ, jednotlivci
Výstup na Spící pannu, Čertí stezka, Výstava betlémů.

Kulturu a sport podpořila obec finančními dary spolkům i jednotlivcům v celkové částce 127.000 Kč.     
Finanční podporu získaly např. spolky TJ Jestřebí-Provodín, Tenisový klub, Klub českých turistů Provodín (Štrapanda). Odměněno bylo 10 nejúspěšnějších sportovců obce.  
Podpořil  se  Jestřebsko – provodínský  rockový festiválek, akce ´Souboj gulášů´, podporu získaly i weby propagující Provodín. Tištěný Můj Provodín dostávají senioři do schránek také jen díky podpoře obce, která hradí tisk.

Myslím, že na malou obec toho není málo. Ale abychom nebyli jen u výdajů, podívejme se, kolik financí se obci naopak podařilo získat díky dotacím.    

Dotace     
Les – šetrné hospodaření 32.494 Kč
Les - obnova a výchova porostů 111.200 Kč     Dotace SZIF - mobiliář obce 
     dotace EU       185 856 Kč
     dotace SR       104 544 Kč
Rekonstrukce střechy MŠ 30 000 Kč (zde se jednalo o doplatek, celková byla tři sta tisíc).
Za rok se podařilo obci získat dotace ve výši 464.094 Kč plus 150.000 Kč, které starosta získal na rekonstrukci učebny ZŠ od Provodín-ských písků. Zisk přinesl i převod části finan-čních prostředků na termínovaný a spořící účet.
Pro úplnost ještě uvádím že obec získává ze státního rozpočtu dotaci podle počtu obyvatel. Za 2023 to bylo 207.000 Kč. Škoda každého zde pobývajícího, co je hlášen k trvalému pobytu jinde. Dotace jde tam a naše obec o ni přijde.   
Další dotace 238.094 Kč šla z Úřadu práce na mzdy VPP. S podporou VPP to pro letošní rok nevypadá dobře. Dle předběžného avíza Úřadu práce nejspíš žádného nedostaneme. Uvidíme, jak to ještě bude.

Když sedím se starostou nad těmito čísly zajímá mne, co považuje v uplynulém roce ve správě obce za nejdůležitější. Bez zaváhání jmenuje dvě věci:   
1. Činnost kolem předávání stavby kanalizace v Provodíně. Kvůli nefunkčnímu monitoringu stavbu (kolaudace 2010) SVS a.s. dosud nepřevzala. Po intervenci starosty SVS a.s. postoj přehodnotila – podmínka monitoringu již brzdou předávacího procesu není. Intenzivní jednání o předání díla probíhají nejen s SVS, SČVK nebo SčS, ale i s oslovenou firmou na vybudování monitor. systému.
2. Činnost kolem předávání stavby vodovodu Srní do majetku SVS a.s. Došlo k úpravě projektové dokumentace, geometrickému zaměření částí pozemků (ochranná pásma), dořešení smluv k věcným břemenům atd.   
Obě věci se táhnou díky technickým a administrativně-právním záležitostem roky (bývalí starostové by mohli vyprávět), proto bylo dotažení těchto vleklých problémů pro nově nastupujícího Jana Piškulu prioritou. Konečně se zdá, že se řešení posunula, a k předání kanalizace i vodovodu letos dojde. Předáním bude mít kanalizace i vodovod jasně daného správce a obec nebude muset vynakládat finanční prostředky na opravu či nové přípojky. O řád se tak budou starat firmy, které na to mají patřičnou odbornost a finanční prostředky.
Posléze starosta doplňuje výčet ještě o jeden vleklý problém – prosakování vody v budově mateřské školky. Dosavadní dílčí úpravy nestačily. V loňském roce se proto začalo s kompletní sanací zdiva, injektáže vč. odvodu vody od budovy. To by mělo potíže se vzlínáním vody